Terepasztal tervezés - I.

Altsteinburg állomás - vágányzat

Az állomás az asztal keleti oldalán fekszik, fejállomás lévén egyetlen ponton, a délnyugati oldalán kapcsolódik nyílt vonalhoz. A bejövő vonal folytatása a fő vonatfogadó vágány, amely egy kihúzó csonkában végződik. Az ettől északnyugatra lévő vágány a körüljárást segíti, valamint csatlakozást biztosít a raktárhoz. A vonatfogadó vágánytól délkeletre a mozdonyszín két vágánya található, még délebbre egy tároló-rendező vágánycsoport. Ez utóbbi elrendezés „Inglenook Sidings”-ként ismeretes. Egyszerűsége ellenére bonyolult és koncentrációt igénylő tolatási-rendezési feladatok oldhatók meg rajta.

A tervezés első lépéseként a rajzterület méretét 3450 x 1100 mm-re állítottam be, amelyre a terepasztal alapméretének megfelelő 3450 x 800 mm-es téglalapot rajzoltam, az északi oldalhoz igazítva.

A kiindulópont a rendező déli vágánya. Ez az asztal déli szélével párhuzamosan, tőle 80 mm-re fut. A vége az asztal keleti szélétől 25 mm-re van. A vágány egyenes részének hossza, az azt alkotó vágánydarabok (egy 15°-os kitérő, két 1/1-es és egy 1/2-es egyenes) hosszának megfelelően 805 mm. Ezeknek megfelelően az asztal adott oldalaival párhuzamosan segédvonalakat rajzoltam.

A kitérőket a tervezés során a vágánygeometriának megfelelő méretű háromszögekkel helyettesítettem. Erre azért van szükség, mert az elméleti paraméterekből megrajzolható kitérők nem pontosan illeszkednek a tényleges geometriára. Az eltérés ugyan csak néhány tized mm, viszont több hiba összeadódva már jelentős eltérést eredményezhetne. Felrajzoltam tehát a bejárati kettős, valamint a rendezőhöz vezető jobbos kitérőt.

A bejárati váltó meghosszabbításaként berajzoltam egy segédvonalat, majd ezzel párhuzamosan, tőle 80 mm-re az asztal kiálló részének döntött oldalát. Megrajzoltam továbbá a kiálló déli oldalt is, és vele párhuzamosan, szintén 80 mm-re egy segédvonalat.

Az előbb megrajzolt két segédvonal találkozását lekerekítve adódott a bejárati egyenesbe vezető ív. Ennek a sugara, az R3 elemnek megfelelően 419,6 mm. Két segédvonallal kijelöltem a körív középpontját, majd ebből a középpontból megrajzoltam az asztal szélének a lekerekítését is. Ennek köszönhetően az asztal széle követi a pálya vonalvezetését.

Letöröltem az ív, valamint az asztal szélének felesleges darabjait, valamint azokat a segédvonalakat, amikre már nem lesz szükség.

Hasonlóképpen kerekítettem le a kitérők melletti konkáv sarkot is. Segédvonalat húztam az ív kezdetéhez, valamint megrajzoltam a szélek találkozásának szögfelezőjét. A két vonal metszéspontja az ív középpontját adta.

Itt is letöröltem az ív felesleges darabjait, valamint a megrajzolásához használt segédvonalakat.

Innen már el lehetett kezdeni a végleges vágányelemek rajzolását. A bevezető egyenest egyszerűen átalakítottam pályaobjektummá, mögé pedig elhelyeztem a kettős kitérőt.

Továbbhaladva megrajzoltam a teljes vonatfogadó vágányt a megfelelő vágányelemekből.

A vonatfogadó vágánytól északnyugatra lévő vágány tőle 77 mm-re van. Ez az alkalmazott raszter 125 %-a, és 35 mm-es peronszélességet eredményez. A délkeletre lévő két vágány a mozdonyszín vágányai, távolságuk az épület méreteihez igazodva 64 mm. A vonatfogadó és a mozdonyszíni vágányok közé egy szénrakodó fog kerülni, ennek a szélessége 125 mm-es vágánytengely távolságot tesz szükségessé. Ezeknek megfelelően a vonatfogadó vágánnyal párhuzamos segédvonalakat rajzoltam. Két merőleges vonallal kijelöltem a körüljáró vágány kezdőpontját.

Megrajzoltam a körüljáró vágányt is végleges vágányelemekből.

Berajzoltam a kitérők közé szükséges összekötő darabokat, valamint letöröltem a felesleges segédvonalakat.

A mozdonyszíni vágányokhoz vezető kitérő meghosszabbítását és az első mozdonszíni vágányt összekötöttem egy 419,6 mm-es ívvel, valamint berajzoltam a két mozdonyszíni vágányt összekötő kitérőt helyettesítő háromszöget.

Az előzőekhez hasonlóan a kitérőből induló vágányt és a második mozdonyszíni vágányt összekötöttem egy 419,6 mm-es ívvel.

A mozdonyszín épületét külön rajzoltam meg, és az objektumba integráltam a két vágányt jelképező vonalat is. Így az épületet egyben tudtam beilleszteni a rajzba. Az épületet vízszintes irányban úgy igazítottam, hogy a keleti sarka az asztal szélétől 25 mm-re legyen. A két beépített vágány végét egy-egy segédvonallal a mozdonyszíni vágányokra vetítettem.

A segédvonalak segítségével elvágtam a mozdonyszíni vágányokat a megfelelő helyen, majd letöröltem a felesleges segédvonalakat.

Ezután a végleges helyére illesztettem a mozdonyszín épületét.

Megrajzoltam a mozdonyszínhez vezető vágányokat a végleges vágányelemekből, valamint a mozdonyszín beépített vágányait is lecseréltem a végleges darabokra.

A tároló déli vágányával párhuzamosan, tőle 61,6 mm-re északra rajzoltam egy segédvonalat, valamint megrajzoltam a kitérőből induló vágány vágánytengelyét is.

A tároló vágányait megrajzoltam végleges vágányelemekből. A középső és az északi vágány kezdőpontja pontosan a déli vágány megfelelő elemeinek csatlakozásával van egyvonalban, ahogy az az alkalmazott raszterből következik.

Lecseréltem a fennmaradó három kitérőt is végleges elemekre, valamint a tároló északi vágánya és a kitérő közé beillesztettem a szükséges 8 mm-es kiegészítő vágánydarabot is.

Nem maradt más hátra, letöröltem az összes segédvonalat, ezzel elkészült az állomás vágányzata, amelyen már a vágányzattal szorosan egybefüggő mozdonyszín is el van helyezve.