Terepasztal tervezés - II.

Altsteinburg állomás - épületek, építmények

Az állomáson hat épület, valamint egy szénrakodó és két vízdaru van elhelyezve. A körüljáró vágány mellett foglal helyet az állomás felvételi épülete, mellette egy állomási illemhely van. A bejárati váltókörzet mellett áll az állomás állítóközpontja, az északkeleti oldalon pedig egy raktár a rakodóvágány mellett. A mozdonyszín már a vágányok fektetése során el lett helyezve, mivel ez egybe lett tervezve a mozdonyszíni vágányokkal. A mozdonyszín mellett egy víztorony, a mozdonyszíni vágány mellett pedig egy szénrakodó van. Az állomáson két vízdaru kapott helyet, egy a mozdonyszín bejáratánál, egy másik pedig a fő vonatfogadó vágány nyílt vonal felőli oldalánál.

Elsőként a raktár épületét helyeztem el. Az oldalrakodó a vágány űrszelvénye szélén van, vagyis a vágánytengelytől 21 mm-re, az épület északi sarka pedig az északi oldaltól 25 mm-re. Ezeknek megfelelően meghúztam a vágánytengelyt, majd vele, illetve az északi oldallal párhuzamosan további segédvonalakat rajzoltam.

Beillesztettem a raktár épületét, az északi sarkát az előbb meghúzott segédvonalhoz illesztve.

Az oldalrakodó déli sarkától kiinduló segédvonallal elmetszettem az űrszelvény szélét jelölő vonalat.

Az oldalrakodó déli sarkát az előbb meghatározott metszésponthoz illesztettem, ezzel a végleges helyére került. Ezután letöröltem a felesleges segédvonalakat.

Következőnek az állomás helyét jelöltem ki. Az épület és a vágány között egy 45 mm széles peron lesz. A peron széle a vágánytengelytől az űrszelvénynek megfelelően 21 mm-re van, így a megrajzolt vágánytengellyel párhuzamosan, tőle 66 mm-re egy segédvonalat húztam. Erre rávetítettem a körüljáróvágány délnyugati kitérőjének csúcs felöli végpontját. Ez utóbbi egyenes az épület délnyugati szárnya és a délnyugati hozzáépítés határvonalára esik.

Beillesztettem az állomásépületet úgy, hogy az előbb említett sarok a megfelelő metszéspontra essen.

Az épület középső része viszont kijjebb áll a két oldalsó szárny síkjánál, ezért - hogy a legszűkebb részen is meglegyen a 45 mm-es peronszélesség - az épületet messzebb kellett tenni a vágánytól. Ennek érdekében egy rövid segédvonalat rajzoltam a középső épületrész és a délnyugati szárny távolságának megfelelően, amivel kijelöltem az épület végleges helyét.

Az állomásépületet az imént kijelölt végleges helyére illesztettem, majd letöröltem a felesleges segédvonalakat.

Ezután az állítóközpont elhelyezése következett. Az épület a vágánytengelytől 45 mm-re lesz, a délkeleti homlokzat közepe a körüljáróvágány délnyugati kitérőjének gyök felöli végével lesz egyvonalban. Ezeknek megfelelően megrajzoltam a szükséges segédvonalakat.

Beillesztettem az állítóközpont épületét úgy, hogy a délnyugati sarka az imént kijelölt metszéspontra essen.

Mivel ehhez a ponthoz a homlokzat közepének kell kerülnie, egy segédvonallal kijelöltem a homlokzat hosszának felét.

Az állítóközpontot a sarkával az imént megrajzolt segédvonal végéhez illesztettem, így ez az épület is a végleges helyére került.

A következő épület az illemhely lett. Ez a felvételi épülettől 70 mm-re van, a vágány felőli homlokzatok síkja pedig egybe esik. Ehhez egy segédvonalat húztam az állomásépület keleti sarkától a vágánnyal párhuzamosan.

Az állomási illemhely épületét az imént meghúzott segédvonal végpontjához illesztettem, majd letöröltem a felesleges segédvonalakat.

A víztorony a mozdonyszíntől délkeletre van, a délkeleti homlokzat közepénél, attól 30 mm-re. Ehhez egy segédvonallal kijelöltem a mozdonyszín megfelelő oldalának felét, majd arra egy 30 mm hosszú merőlegest rajzoltam.

A víztorony épületét beillesztettem a rajzba, majd az előbbi segédvonal felhasználásával a végleges helyére igazítottam. Ezután letöröltem a felesleges segédvonalakat.

A szénrakodó a mozdonyszín északnyugati vágánya mellett van, közvetlenül az űrszelvény szélénél, azaz a vágánytengelytől 24 mm-re. Az elhelyezéshez meghúztam a bejárati vágány tengelyét, majd ettől 24 mm-re egy párhuzamos egyenest rajzoltam.

A szenelőt az űrszelvény szélét jelölő egyeneshez illesztettem úgy, hogy a délkeleti oldalán lévő kerítés essen ide, a délnyugati végével a kitérő gyök felőli végéhez. Ezután letöröltem a felesleges segédvonalakat.

Nem maradt más hátra, mint a két vízdaru elhelyezése. Az egyik a vonatfogadó vágány délnyugati végénél, a másik a mozdonyszíni vágányok között foglal helyet. Mindkét esetben a kiindulási alapként megrajzoltam a vágánytengelyt az említett helyeken. A vonatfogadó vágánynál lévő vízdaru lábazata az űrszelvény szélénél van. Mivel a lábazat sarkai lekerekítettek, a referenciapont távolsága 24 mm + a lekerekítés sugara, azaz 1,5 mm. A lábazat északkeleti oldala a jelölt vágányelem belső végétől kifelé 50 mm-re van. Ezeknek megfelelően megrajzoltam a szükséges további segédvonalakat. A mozdonyszínnél lévő vízdaru a két vágány között középen van. A 64 mm-es vágánytengely távolságból levontam a vízdaru lábazatának a lekerekítésekkel csökkentett méretét, azaz 12 mm-t. Az eredményül kapott 52 mm-t megfelezve 26 mm-re jön ki a referenciapont távolsága. Az északkeleti oldal a jelölt vágányelem északkeleti végétől délnyugatra 5 mm-re van. Ezek alapján az ide szükséges segédvonalakat is megrajzoltam.

Végezetül elhelyeztem a két vízdarut a megfelelő helyekre, majd letöröltem a felesleges segédvonalakat. Így az állomáson az összes épület a végleges helyére került.